Productonderzoek, voldoet het product aan de gestelde eisen?

Voor veel producten zijn Europese normen of richtlijnen opgesteld, waarin veiligheids- en kwaliteitseisen zijn opgenomen. Voor heel veel producten bestaan er geen normen of richtlijnen, maar kan het toch wenselijk zijn om een onderzoek uit te voeren naar de veiligheid of kwaliteit van een product. Denk aan een onderzoek naar de (on-)brandbaarheid, sterkte duurzaamheid en stabiliteit van een voorwerp of de geluidproductie ervan. Maar bijvoorbeeld ook emissie van chemische stoffen of het vlampunt van een stof of voorwerp. Middels technisch onderzoek kunnen we achterhalen waarom een product heeft gefaald, wat de oorzaak is geweest etc. De antwoorden op deze vragen kunnen voor een producent belangrijk zijn om te onderbouwen dat een product veilig is en/of dat aan de gestelde kwaliteitseis voldaan wordt of op welke manier het product verbeterd kan worden. De onderzoeksvraag kan vanuit gebruikers komen of van een producent of ontwikkelaar zelf.

Wat is onze rol?

Wij houden ons bezig met alle aspecten rondom productveiligheid en productkwaliteit. We kunnen namelijk doordat we over vier laboratoria beschikken nagenoeg alles testen. Hoeveel geluid maakt een product, kan het tegen een stootje, welke stoffen komen er vrij, hoe warm wordt een product bij gebruik, hoe gedraagt het product zich in een brand of is het bestand tegen een storm? Op al deze vragen hebben we na een grondig onderzoek een antwoord. Op basis van de vraag, kijken we welke testen er noodzakelijk zijn. We maken niet alleen gebruik van onze eigen laboratoria, maar ook van onze eigen testapparatuur. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij bestaande normen en richtlijnen. En wijkt de vraag te ver af van een bestaande of reeds eerder uitgevoerde test, dan stellen we een volledig nieuw protocol op.

Technisch onderzoek na schade of lichamelijk letsel

Producten kunnen de oorzaak zijn van schade of zelfs lichamelijk letsel. In dergelijke gevallen kunnen wij de mogelijke oorzaak onderzoeken. We controleren het product op locatie of in ons laboratorium, we beoordelen onderliggende documenten en kunnen mogelijke scenario's nabootsen. Een scenario kan bijvoorbeeld uitsluitsel geven over ontvlambaarheid, stabiliteit, sterkte, hittebestendigheid, duurzaamheid of geluidsterkte. Naast het bepalen van de oorzaak leidt het onderzoek ook tot eventuele productverbetering, zodat ongevallen/schades in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Onafhankelijk ingenieursbureau

We zijn een onafhankelijk ingenieursbureau. Dat wil zeggen dat we testen of het product voldoet aan de vooraf vastgestelde kwaliteitseisen met een vooraf vastgesteld testplan. Bij een technisch onderzoek naar de oorzaak van falen van een product vindt vooraf overleg plaats over de gebeurtenis (wat is er gebeurd, in welke omstandigheden, etc.). Met de test- en onderzoeksresultaten kan de klant aan de slag om het product aan te passen dan wel te verbeteren.

Voorbeelden onderzoek