Advisering vuurwerkopslag

De opslag van vuurwerk moet voldoen aan strenge eisen om de veiligheid naar de omgeving te waarborgen. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van een sprinklerinstallatie, brandwerende muren en plafonds, voldoende afstand tot andere objecten, etc. In het Vuurwerkbesluit staan alle eisen waaraan een opslagvoorziening moet voldoen weergegeven.

Omdat vuurwerkopslagen vaak worden gerealiseerd in een bestaande situatie kan in bepaalde gevallen niet voldaan worden aan de standaard afstanden tot andere objecten. Voor deze gevallen is in het Vuurwerkbesluit opgenomen dat het bevoegd gezag kleinere afstanden mag vaststellen. Wel dient dan te worden aangetoond dat de warmtestraling nabij relevante objecten ten gevolge van brand in de vuurwerkopslag beperkt blijft tot ten hoogste 10 kW/m² en dat de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen de deuropening van de opslag en een ander gebouw tenminste 60 minuten bedraagt.

Bijdrage van Peutz

Middels het uitvoeren van stralingswarmteberekeningen en het beoordelen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag kan worden aangetoond dat sprake is van een voldoende veilige situatie. Hiermee kan in veel gevallen, waarbij niet wordt voldaan aan de standaard afstanden, toch een vuurwerkopslag worden gerealiseerd.

Opdrachtgever
diverse vuurwerkwinkels
Stad
diverse plaatsen
Land
Nederland