De omgevingswet

Het doel van de omgevingswet

Het doel van de nieuwe omgevingswet (inwerkingtreding 1 januari 2024) is om de regels omtrent ruimtelijke ontwikkeling in Nederland te versimpelen en vervolgens samen te voegen. Alle regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water worden gebundeld in de nieuwe wet. In deze nieuwe Omgevingswet zijn burgers, bedrijven en overheden gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving. De kern van de omgevingswet bestaat uit zes verschillende instrumenten:

 • omgevingsvisie
 • programma
  • decentrale regelgeving
  • omgevingsplan (gemeenten)
  • omgevingsverordening (provincies)
 • waterschapsverordening (waterschappen)
 • algemene rijksregels voor activiteiten
  • Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  • Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
 • omgevingsvergunning
 • projectbesluit

omgevingswet

Nieuwe instrumenten

De omgevingswet omvat een aantal nieuwe instrumenten, zoals omgevingsvisies, omgevingsplannen, programma’s en projectbesluiten. De wet vraagt, vanwege de bundeling van deze instrumenten, om een nieuwe manier van werken. Er verandert daarom veel met de nieuwe omgevingswet, dit brengt  onzekerheid met zich mee. Peutz is reeds jarenlang vertrouwd met een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving (beleid, plannen, regelgeving en vergunningverlening). Peutz adviseert bij de totstandkoming van plannen die maximaal aansluiten bij de ambitie van de initiatiefnemer (overheid, bedrijf).

DSO
Op dit moment zijn er nog verschillende digitale loketten voor de indiening van plannen/aanvragen:

 • Omgevingsloket Online (OLO),
 • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
 • Ruimtelijkeplannen.nl

De omgevingswet gaat gepaard met een grote digitaliseringsopgave. Er wordt een nieuw Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Dit DSO zorgt in de toekomst voor minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden kunnen snel zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving.

Omgevingswet en bedrijven

Voor de bedrijven is nu nog de Wet milieubeheer van belang. Na vervanging door de omgevingswet gaat het niet meer over "inrichtingen met nadelige gevolgen voor het milieu", maar over "milieubelastende activiteiten". In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan algemene regels per milieubelastende activiteit en staat aangegeven in welke gevallen een vergunningplicht geldt. Dat betekent dat een bedrijf in beeld moet brengen welke activiteiten plaatsvinden en welke regels gelden per (te onderscheiden) activiteit.

Participatie

Een initiatiefnemer is straks verplicht om aan te geven hoe belanghebbenden (stakeholders) betrokken zijn bij het initiatief (participatie).

Omgevingsvisie/Omgevingsplan
Rijk, provincies en gemeenten stellen een Omgevingsvisie op, met daarin de langetermijnvisie op ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie wordt door gemeenten nader uitgewerkt in een Omgevingsplan, dat het bestemmingsplan vervangt. Het Omgevingsplan kent meer flexibiliteit, maar bevat ook omgevingswaarden die milieueffecten reguleren (zowel emissies als immissies). Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt getoetst aan het Omgevingsplan, waarmee een bedrijf een stakeholder is bij deze plannen. De wettelijk geregelde participatie is een belangrijke kans om in te spreken vanuit het bedrijfsbelang.

Omgevingsvergunning
Het nieuwe element is dat een bedrijf voorafgaand aan de formele indiening van een vergunningaanvraag openheid moet geven naar de omgeving over de plannen. Het in een vroeg stadium onderkennen van de risico's en gevoeligheden in de omgeving is aldus van belang. Een omgevingsanalyse en een daarop afgestemd participatieplan kunnen invulling geven aan de indieningsvereiste bij de vergunningaanvraag.


Verwachting van gereguleerde participatie voorafgaande aan besluit.
 

gereguleerde participatie

Laatste nieuws

Klik hier voor het laatste nieuws omtrent de omgevingswet.

Advisering door Peutz

Vraagt u zich af hoe de bedrijfsstrategie zou moeten zijn voorafgaande aan 1 januari 2024. Kan het beste een omgevingsvergunning worden aangevraagd vlak voor of juist na inwerkingtreding van de nieuwe wet?

Peutz kan op dit punt nader adviseren; ditzelfde geldt voor andere technische, inhoudelijke en juridische vraagstukken rondom de omgevingswet.