Laatste nieuws omgevingswet

Consultatieversie Invoeringsbesluit Omgevingswet

aan de slag

Voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet d.d. 21 januari 2021 is een specifiek invoeringstraject nodig om een zorgvuldige en soepele overgang naar het nieuwe stelsel te bewerkstelligen. Dat gebeurt via een Invoeringswet, een Invoeringsbesluit en een Invoeringsregeling. Recent is het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het Invoeringsbesluit vult de vier basisbesluiten (AMvB’s) van het nieuwe omgevingsstelsel aan. De vier basisbesluiten zijn het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Daarnaast regelt het besluit het overgangsrecht en zorgt voor intrekking en wijziging van zo’n 75 andere besluiten. Tot het overgangsrecht behoort onder meer de zogenaamde bruidsschat. De bruidsschat is een set regels over onderwerpen die onder de Omgevingswet overgaan van het Rijk naar de decentrale overheden. Deze regels worden toegevoegd aan het omgevingsplan (opvolger bestemmingsplan) van de gemeente.

De internetconsultatie voor het Invoeringsbesluit is 29 oktober gestart en duurt tot 21 december. Zie tevens:
www.internetconsultatie.nl/invoeringsbesluitomgevingswet
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/nieuwsberichten-2018/november/consultatie/


Van een crisiswet tot een transitiewet Omgevingswet

aan de slag

Op 6 september 2018 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) ingediend. Met de Chw wordt nagestreefd de procedures om onder andere woningbouw te realiseren, te verkorten, vereenvoudigen en te versnellen. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt (1 januari 2021) zal de Chw komen te vervallen. Met de gewijzigde Chw wordt de mogelijkheid geboden alvast gebruik te maken van een aantal instrumenten uit de Omgevingswet. Op deze manier kunnen gemeenten experimenteren en ervaring opdoen met deze instrumenten. Op deze wijze is de crisiswet feitelijk getransformeerd naar transitiewet. De opgedane ervaringen bieden bovendien waardevolle informatie voor de wetgever om de regelgeving nog tijdig aan te passen als de evaluaties daartoe aanleiding geven.

Advisering door Peutz

Vraagt u zich af hoe de bedrijfsstrategie zou moeten zijn voorafgaande aan 1 januari 2021. Kan het beste een omgevingsvergunning worden aangevraagd vlak voor of juist na inwerkingtreding van de nieuwe wet?

Peutz kan op dit punt nader adviseren; ditzelfde geldt voor andere technische, inhoudelijke en juridische vraagstukken rondom de omgevingswet.

Contactpersoon: k.vandernat [at] peutz.nl (Koen van der Nat)