Wegverkeerlawaai

Geluidzonering

De Wet geluidhinder schrijft voor wegen geluidzones voor. De geluidzone is een planologisch aandachtsgebied. De breedte van de zones is afhankelijk van de aard en omvang van de weg: het aantal rijstroken en stedelijke of buitenstedelijke ligging.

Woningbouw

Voor woningbouw binnen zones langs wegen gelden specifieke randvoorwaarden. Hiermee worden onwenselijke woonsituaties voorkomen. Deze randvoorwaarden zijn verschillend voor bestaande en nieuwe woningen en voor binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Daarnaast verschillen deze randvoorwaarden per gemeente, afhankelijk van hun geluidbeleid. Buiten de zonegrens is woningbouw e.d. wat betreft wegverkeerslawaai zonder meer mogelijk.

30 km/u

Voor wegen binnen een woonerf en voor wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/u is vastgesteld, worden geen geluidzones voorgeschreven. Er mag namelijk worden verwacht dat laatstgenoemde wegen geen geluidsbelastingen boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB veroorzaken.

Geluidproductie-plafonds

Sinds 1 juli 2012 wordt de geluidemissie van rijkswegen beheerst door middel van zogenoemde Geluidproductie-plafonds, die voor dat doel dienen zijn vastgesteld en vermeld in het Geluidregister rijkswegen.

Geluidberekeningen

De geluidbelasting vanwege wegen dient te worden berekend conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, bijlage III. De geluidbelasting nabij wegen is afhankelijk van bronparameters (intensiteiten, verdeling over lichte, middelzware en zware motorvoertuigen, snelheid en wegdektype) respectievelijk overdrachtstermen (afstand, geluidafschermende constructies, aard van het gebied tussen weg en ontvangers, enz.).

Verkeersintensiteiten

Voor de intensiteiten van rijkswegen wordt uitgegaan van de gegevens van het Geluidregister rijkswegen. Voor de intensiteiten van overige wegen wordt uitgegaan van een opgave van de wegbeheerder(s) voor het maatgevende jaar binnen een periode van tien jaar.

Berekening geluidbelasting en geluidwering

Peutz berekent dergelijke geluidbelastingen als onderdeel van planologische wijzigingen, aanpassing van infrastructuur en ten behoeve van het dimensioneren van de gevelgeluidwering van bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten.

Geluidmetingen

In specifieke gevallen wordt de geluidbelasting van wegen gemeten. Peutz beschikt over mogelijkheden voor langdurige geluidmonitoring nabij wegen. Ook kunnen met geluidmetingen de specifieke eigenschappen van het toegepaste asfalt worden bepaald.