Spoorlawaai

Geluidhinder

Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) ligt er langs een (toekomstige) spoorweg een geluidszone, als planologisch aandachtsgebied, ter bescherming van geluidsgevoelige bestemmingen in die zone. De breedte van de zone langs een spoorweg is afhankelijk van het aantal sporen en de verkeersintensiteit. De zonebreedte varieert tussen 100 en 1.300 meter. Voor hoofdspoorwegen is de zonebreeedte van een spoortraject gebasseerd op het vastgestelde geluidproductieplafond. Deze is opgenomen in het Geluidregister spoor. Voor de overige spoorwegen is in de Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder per spoortraject de zonebreedte vermeld.

Hogere waarde procedure

Voor geluidsgevoelige objecten in de zone geldt de voorkeursgrenswaarde als basisbeschermingsniveau. Door middel van een hogere waarde procedure kan het bevoegd gezag een hogere geluidsbelasting toestaan, tot de maximaal toelaatbare (grens)waarde.

Aanleg spoorwegen

Bij aanleg van spoorwegen geldt voor geluidsgevoelige objecten in de zone de voorkeursgrenswaarde van de Wgh als basisbeschermingsniveau. Door middel van een hogere waarde procedure kan het bevoegd gezag een hogere geluidbelasting toetaan, tot de maximaal toelaatbare (grens)waarde.

Bestaande spoorwegen

Omgekeerd gelden er voorschriften voor de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen nabij spoorwegen. Daarvoor geldt de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De randvoorwaarden ten aanzien van het bouwen binnen de zone van spoorwegen verschillen per gemeente, afhankelijk van het geluidbeleid van de betreffende gemeente.

Geluidberekeningen

De geluidbelasting vanwege spoorwegen dient te worden berekend conform het Reken- en meetvoorschrift Geluidhinder 2012, bijlage IV. De geluidbelasting nabij spoorwegen is afhankelijk van bronparameters (intensiteiten, typen treinen, snelheid, aantal ‘bakken’) respectievelijk overdrachtstermen (afstand, geluidafschermende constructies, aard van het gebied tussen spoorweg en ontvangers, enzovoorts).

Uitgangspunten berekening

Voor de hoofdspoorwegen staan de uitgangspunten voor de berekeningen in het Geluidregister spoor. Voor overige spoorwegen wordt de opgave voor het maatgevende jaar in een periode van tien jaar opgevraagd bij de spoorwegbeheerder.

Berekening geluidbelasting en geluidwering

Peutz berekent dergelijke geluidbelastingen als onderdeel van planologische wijzigingen, aanpassing van infrastructuur en ten behoeve van het dimensioneren van de gevelgeluidwering van bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten.

Geluidmetingen

In specifieke gevallen wordt de geluidbelasting van spoorwegen gemeten. Peutz beschikt over mogelijkheden voor langdurige geluidmonitoring nabij spoorwegen.