Luchtverkeerlawaai

Ook bij luchtvaartlawaai speelt geluidzonering. Dit betreft het geluid vanwege opstijgende, vliegende en landende vliegtuigen inclusief het geluid vanwege taxiënde vliegtuigen.

Het proefdraaien van vliegtuigmotoren, bijvoorbeeld na onderhoud en revisie, wordt beschouwd als industrielawaai waarvoor een zoneringsplicht op basis van de Wet geluidhinder geldt.

De zones waarvoor beperkende voorschriften gelden, dienen op de plankaart van bestemmingsplannen te worden opgenomen.

In de Nota Ruimte (2004) is een gebied aangewezen waar geen nieuwe woningbouw mag plaatsvinden, de zogenaamde '20 Ke contour'. Uitgezonderd hiervan zijn bouwmogelijkheden die al bestonden volgens het in 2004 geldende streekplan. Herstructurering en intensivering in bestaand gebouwd gebied zijn binnen de 20 Ke-contour ook mogelijk. Specifiek voor  Schiphol is er een beperkingengebied, op grond van het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB), waar geen woningbouw mag plaatsvinden, behalve met ontheffing van het Rijk.

Het lawaai van de binnenlandse luchtvaartterreinen is geregeld in de Luchtvaartwet.
Voor buitenlandse vliegvelden, waarvan de invloedssfeer zich tot op Nederlands grondgebied uitstrekt, kent de Wet geluidhinder een aparte regeling.
Voor de andere luchthavens in Nederland dan Schiphol geldt de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML). Voor een  deel van de burgerluchthavens is de nieuwe systematiek nog niet ingevoerd, maar zijn de geluidzones in Kosteneenheden nog van toepassing.

Berekeningen

Peutz heeft uitgebreide ervaring met het berekenen van luchtvaartlawaai, zowel van opstijgende, vliegende en landende vliegtuigen als van het proefdraaien van vliegtuigmotoren. Dergelijke onderzoeken zijn uitgevoerd voor nationale en internationale luchthavens, alsmede voor vele luchtvaartmaatschappijen.

Metingen

Metingen aan luchtvaartlawaai zijn op velerlei wijze en in diverse omstandigheden en voor een veelheid aan opdrachtgevers uitgevoerd.