Stikstofregistratiesysteem in werking!

24-03-2020

Stikstofregistratiesysteem
Vanaf dinsdag 24 maart 2020 treedt het stikstofregistratiesysteem in werking. Met dit systeem is het mogelijk om natuurvergunningen aan te vragen voor projecten die leiden tot een toename van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden.

Hoe werkt het?
Het stikstofregistratiesysteem is in feite een depositiebank: eerst is stikstofruimte gecreëerd door maatregelen die de depositie verminderen, zoals bijvoorbeeld de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 km/uur. Een deel van deze stikstofruimte (maximaal 70%) mag vervolgens worden besteed aan economische ontwikkelingen. De overige 30% komt ten goede van de natuur. Het systeem is daarmee vergelijkbaar met het PAS. Er kan namelijk depositieruimte worden gereserveerd, toegedeeld, afgeschreven en bijgeschreven. De omvang van de toe te delen depositieruimte moet worden berekend met AERIUS Calculator.

Voor wie?
De woningbouwsector en een aantal infrastructurele projecten krijgen als eerste de vrijgekomen depostieruimte toebedeeld om nieuwe projecten en activiteiten op te starten. Mogelijk kunnen in een later stadium ook andere projecten gebruik maken van het systeem. Bij de toedeling wordt het principe gehanteerd van 'Wie het eerst komt, het eerst maalt’. Er is wel een uitzondering: gedurende de eerste twee weken wordt alleen ruimte gereserveerd voor woningbouwplannen in gemeentes waar de druk op de woningmarkt groot is; dit zijn de woondeal-gemeenten. Vanaf de derde week wordt ook ruimte gereserveerd voor grote woningbouwprojecten > 100 woningen in overige gemeenten. Na zes weken wordt ruimte voor overige woningbouwprojecten gereserveerd op volgorde van binnenkomst van vergunningaanvragen.

Andere mogelijkheden?
Veel projecten kunnen uiteraard ook zonder een natuurvergunning doorgang vinden. Dit is bijvoorbeeld het geval als de stikstofbijdrage maximaal 0,00 mol N/ha/jaar bedraagt, zowel in de (tijdelijke) aanlegfase als de (permanente) gebruiksfase. Ook met een ecologische voortoets of door gebruik te maken van intern/extern salderen kan worden aangetoond dat geen sprake zal zijn van significant negatieve stikstofeffecten.

>Stikstofregistratiesysteem SSRS