Environmental Due Diligence

Bij aankoop, fusie, overname en andere transacties die een grote investering in een onderneming vragen, is het essentieel de (milieu)risico's van de onderneming te kennen. De aanwezigheid van een bodemverontreiniging of asbest, of het niet voldoen aan Wet- en regelgeving en vergunningen kunnen wezenlijke onvoorziene kostenposten en/of beperkingen in de gewenste bedrijfsvoering tot gevolg hebben.

Door middel van een Environmental Due Diligence (EDD) kunnen de milieurisico's worden geïnventariseerd en beoordeeld, met de effecten op de beoogde transactie. Bij het opstellen van een EDD kan Peutz bogen op een diepgaande kennis van alle potentieel relevante aspecten zoals bodem, geluid, trillingen, luchtkwaliteit, geur, externe veiligheid, water, energieverbruik en brandveilig gebruik. Ook heeft Peutz brede ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening, zodat de bedreigingen en kansen als gevolg van geplande ruimtelijke ontwikkelingen op en rondom het bedrijfsterrein (bestemmingsplannen) goed in kaart kunnen worden gebracht. Zodoende kan een optimale ondersteuning bij het nemen van de juiste beslissingen worden gegeven.

Overnames en fusies zijn veelal gevoelige aangelegenheden met het oog op zowel de concurrentiepositie als de gevolgen voor het eigen personeel. Bij Peutz kunt u rekenen op een discrete en vertrouwelijke afhandeling van uw zaken.