Weg met de trillingshinder

12-09-2018

Bouwen op hoog milieubelaste locaties is geen uitzondering meer, zo ook dicht langs spoorwegen. Om woningbouw te realiseren zal een procedure voor het afwijken of wijzigen van het bestemmingsplan doorlopen moeten worden. Daarin zal onderbouwd moeten worden dat sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat. Naast onderzoek naar geluid en externe veiligheidsaspecten vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen, is onderzoek naar het voorkomen van trillingshinder dan noodzakelijk, zeker als zware goederentreinen langs de geplande woningbouw razen. Door middel van trillingsmetingen op de bouwlocatie op maaiveld wordt al direct inzicht verkregen of aan richtwaarden kan worden voldaan. Voor de bestemmingsplanprocedure is dat dan toereikend. In de aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen zullen concrete maatregelen moeten worden gedimensioneerd.

Eindige Elementen Model
Om de maatregelen te bepalen zal inzicht moeten worden gekregen in de overdracht van de gemeten trillingniveaus op maaiveld naar (verdiepings)vloeren van de toekomstige woningen. Daartoe worden modelberekeningen uitgevoerd. In kritische situaties wordt een Eindige Elementen Model opgesteld waarin alle bouwkenmerken zijn ingevoerd. Bij te verwachten overschrijdingen zullen maatregelen getroffen moeten worden zoals een zware fundatie, stijve vloeren, toepassing van trillingsdempend materiaal. Ook het effect van deze maatregelen kan met het Eindige Elementen Model worden berekend.

Advisering door Peutz
Peutz voert dergelijke onderzoeken uit. Bij een recent bouwproject in Amersfoort hadden wij de mogelijkheid om ook de trillingniveaus in de gerealiseerde woningen ten gevolge van langsrijdende treinen te meten. Praktijk en theorie bleken zeer goed overeen te komen.

Contact: h.huizer [at] peutz.nl (Hans Huizer)