Cursusaanbod

Incompany cursusaanbod

Peutz Academy verzorgt incompany cursussen op vakgebieden waarin Peutz door de jaren heen veel kennis heeft opgedaan en de actuele ontwikkelingen bijhoudt (akoestiek, lawaaibeheersing, trillingstechniek, bouwfysica, duurzaam bouwen, wind- en milieutechnologie, veiligheid en arbeidsomstandigheden). Op deze pagina staat een actueel overzicht van de incompany curssussen die Peutz Academy aanbiedt.

Wilt u op de hoogte blijven van de incompany cursussen die Peutz Academy verzorgt, meld u dan aan voor de Peutz Actueel Peutz Actueel


€ 525,00 (ex btw)

Cursusprogramma

De cursus geeft inzicht in de methodes die worden gebruikt om brandveiligheid aan te tonen en is afgestemd op het nieuwe Bouwbesluit 2012. Door oefening tijdens de cursus leert u uzelf kritische vragen te stellen over brandveiligheid.

Deze cursus behandelt, naast de algemene basisstof, de belangrijkste vakspecialismen binnen het domein van de lawaaibeheersing, elektro-akoestiek en bouwakoestiek.

Klik hier voor meer informatie.

€ 525,00 (ex btw)

Cursusprogramma

In de cursus worden van de diverse voorkomende installaties de geluidproducties besproken. Tevens wordt ingegaan op de situering van technische ruimten en de lay-out van luchtkanaalsystemen, alsmede de geluiddemping hierin. Voorts wordt ingegaan op installatietechnische aspecten welke van belang zijn uit oogpunt van het bereiken van een voldoende geluidisolatie tussen verblijfsruimten (kantoren, vergaderruimten, patiëntenkamers e.d.). Gedacht kan hierbij bijvoorbeeld worden aan het beperken van geluidoverdracht via luchtkanalen (overspraak).

Conferentieruimte van Peutz Zoetermeer / Peutz Mook
€ 200,00 (ex btw)

Cursusprogramma

Luchtdicht bouwen is een onmisbare schakel voor een energiezuinig gebouw. Naarmate de regelgeving wordt aangescherpt neemt het belang van een goede luchtdichting toe. Maar dat is niet het enige; ook comfort, brandveiligheid en luchtkwaliteit worden beïnvloed door de luchtdoorlatendheid van constructies.

€ 2.100,00 (ex btw)

Cursusprogramma

De training geeft praktisch inzicht in de meet- en rekenmethoden om het geluid in de omgeving vanwege inrichtingen te kunnen bepalen. Na deze training bent u in staat brongerichte geluidmetingen uit te voeren en te verwerken, geluidvermogens te berekenen en een akoestisch rekenmodel op te stellen en te beoordelen.
Behandeld worden o.a.:

  • basisbegrippen;
  • meetinstrumenten;
  • meet- en rekenmethoden (HMRI 1999);
  • meten op locatie;
  • overdrachtsberekeningen (uitwerken metingen en opstellen rekenmodel).
€ 525,00 (ex btw)

Cursusprogramma

Binnen de ruimtelijke ordening speelt externe veiligheid een belangrijke rol. Ruimtelijke ontwikkelingen (plannen) zoals woningbouw in de buurt van risicovolle bedrijven of transportroutes voor gevaarlijke stoffen leiden tot een (relevante) toename van het groepsrisico. Deze toename van het (groeps)risico dient verantwoord te worden. Deze verantwoording bestaat onder andere uit het treffen van maatregelen aan de (risico)bron, het gebied tussen de risicobron en het (beperkt) kwetsbare object en het treffen van voorzieningen aan het plan. Ook het Bouwbesluit 2012 gaat nu in op het bouwen in veiligheidszones en plasbrandaandachtsgebieden van het Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

€ 295,00 (ex btw)

Cursusprogramma

In een praktische studiemiddag worden de belangrijkste gevolgen van artikel 8.3 uit Bouwbesluit 2012 en de Circulaire Bouwlawaai 2010 behandeld voor de praktijk. Dit wordt gedaan aan de hand van presentaties en de behandeling van enkele cases. De studiemiddag is bedoeld voor medewerkers van bouwbedrijven en gemeenten en eenieder die met bouwlawaai te maken heeft.

Conferentieruimte van Peutz Zoetermeer
€ 525,00 (ex btw)

Cursusprogramma

Peutz zal u in een dagcursus voorzien van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van luchtkwaliteit en depositie met de gevolgen en mogelijkheden van de actuele en komende regelgeving (Wabo, Wro, Wet natuurbescherming, Omgevingswet) voor diverse partijen (overheden, projectontwikkelaars, bedrijven). De beschikbare onderzoeksmethoden passeren de revue van eenvoudige rekenmodellen tot meer complex onderzoek middels de windtunnel.

De opleiding vindt plaats onder auspiciën van de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica http://www.skbopleidingen.nl/

Ieder jaar start de brede opleiding Milieu–Geluid en Bouwakoestiek. Met deze intensieve opleiding legt u een stevige basis voor uw werkzaamheden op het gebied van de akoestiek.

Voor meer informatie zie het cursusprogramma.

€ 525,00 (ex btw)

Cursusprogramma 

De wet- en regelgeving op geluid-gebied ondergaat ingrijpende wijzigingen. Er staan ook belangrijke veranderingen op stapel, met als prominent voorbeeld de Omgevingswet. Ook qua jurisprudentie zijn er belangrijke uitspraken te melden. Peutz geeft een dagcursus waarin de wet- en regelgeving wordt behandeld, met speciale aandacht voor inhoud en gevolgen van de recente en nu in voorbereiding zijnde wijzigingen. Daarbij komen de Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Wet ruimtelijke ordening en de Omgevingswet, met de daarbij behorende besluiten, aan de orde. Extra aandacht wordt gegeven aan jurisprudentie op geluidgebied.