Stikstofdepositie

Veehouderijen, industriële inrichtingen en het verkeer zijn in Nederland de belangrijkste bronnen van stikstofemissie en stikstofdepositie. In natuurgebieden kan deze stikstofdepositie voor knelpunten zorgen bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals een bedrijfsuitbreiding.

Natura 2000
In veel Natura 2000-gebieden liggen habitats die gevoelig zijn voor de verzurende en/of vermestende invloed van stikstofdepositie. Voor meer dan driekwart van deze gebieden is de stikstofdepositie veel hoger dan de kritische depositiewaarde van de te behouden of te ontwikkelen habitats. Deze gebieden zijn als het ware overbelast met stikstof.

Programma Aanpak Stikstof
Om dit probleem op te lossen is door de Nederlandse overheid het Programma Aanpak Stikstof (PAS) bedacht. Met het PAS wordt ruimte gecreëerd voor economische activiteiten, binnen de randvoorwaarden van Natura 2000. Het PAS is per 1 juli 2015 in werking getreden. De wettelijke grondslag voor het PAS is verankerd in de Wet natuurbescherming (Wnb).

Een belangrijke wijziging die het PAS met zich meebrengt, is dat initiatieven met een stikstofdepositie tussen de 0,05 en 1 mol per hectare per jaar in principe niet meer vergunningplichtig zijn. In deze gevallen is het wel verplicht om een melding in te dienen bij het bevoegd gezag. Wel kan de grenswaarde van 1 mol per hectare per jaar naar beneden toe worden bijgesteld als de depositieruimte op dreigt te raken.

Voor de meldingen is in het PAS depositieruimte gereserveerd. Voor vergunningaanvragen is ontwikkelingsruimte gereserveerd. De gereserveerde ruimte verschilt per Natura 2000-gebied en per habitat en is vaak beperkt. Bovendien geldt 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'.

Procedure
Als eerst een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een activiteit waarvoor ook een Wnb-vergunning is vereist, dan haakt de natuurtoets verplicht aan bij de omgevingsvergunning. In dat geval wordt één procedure gevolgd en wordt één vergunning verleend: de omgevingsvergunning. Deze aanhaakplicht is niet van toepassing als voorafgaand aan de aanvraag om omgevingsvergunning al een aanvraag Wnb-vergunning is ingediend. Er worden dan twee aparte procedures gevolgd en er worden twee aparte toestemmingen verleend: een omgevingsvergunning en een Wnb-vergunning. Het kan raadzaam zijn om de aanvraag Wnb-vergunning voorafgaand aan de aanvraag omgevingsvergunning in te dienen.


Wat doen wij?
Bovengenoemde ontwikkelingen brengen steeds nieuw inzichten en regels met zich mee. Belangrijk blijft altijd hoe projecten zonder vertraging gerealiseerd kunnen worden binnen de kaders van de Wet natuurbescherming. Peutz kan u hierin adviseren.
Reeds in een vroeg stadium van het project of plan kunnen we beoordelen of er sprake is van een relevante stikstofemissie. Met depositieberekeningen bepalen we vervolgens of een melding ingediend moet worden of een vergunning aangevraagd moet worden. Ook deze melding of vergunningaanvraag kunnen wij voor u verzorgen.