Heat Storage Centrale

foto
Peutz

Nuon heeft op de locatie in Diemen in 2013 de nieuwe gasgestookte centrale “Diemen 34” gebouwd met een elektrisch vermogen van 435 MWe en een thermisch vermogen van 260 MWth. Samen met de bestaande gasgestookte eenheid Diemen 33 (uit 1995) wordt hiermee elektriciteit geleverd aan het landelijke elektriciteitsnet. De warmte is bestemd voor huishoudens en bedrijven in Amsterdam en Almere.

In 2015 is een warmtebuffertank (Heat Storage) gerealiseerd met een inhoud van 22.000 m3 water en een thermische opslagcapaciteit van 1.800 MWh. Door deze buffer ontstaat voor Nuon meer speelruimte bij de levering van warmte en elektriciteit. Dit zorgt voor een efficiëntere productie en een verlaging van de CO2-uitstoot.

Vergunningen

Om de Heat Storage te kunnen realiseren moest een groot aantal vergunningen worden aangevraagd. Ten behoeve van de Wet milieubeheer is een geluidonderzoek uitgevoerd.

Engineering

In overleg met de engineers en leveranciers van de installatieonderdelen is het ontwerp kritisch beoordeeld en waar nodig geoptimaliseerd op de geluidaspecten. Randvoorwaarden zijn de eisen die worden opgelegd door de vergunning in het kader van de Wet milieubeheer.
De geluidniveaus binnen de gebouwen zijn getoetst aan de eisen van de Arbowet.

Realisatiefase

Na realisatie zijn geluidmetingen uitgevoerd ter controle van de geluideisen en de eisen die gesteld zijn in de milieuvergunning. Naar aanleiding van deze metingen zijn verschillende aanpassingen aan de installaties doorgevoerd waarmee de geluidniveaus zijn gereduceerd.

Opdrachtgever
Nuon
Stad
Diemen
Land
Nederland