De Zalmhaven te Rotterdam

foto
Zalmhaven CV


In het Scheepvaartkwartier tussen de Gedempte Zalmhaven te Rotterdam wordt het complex De Zalmhaven gerealiseerd. Eén van de bouwvolumes is een woontoren met een hoogte van 190 meter, genaamd Zalmhaven I. In deze Zalmhaven I worden circa 260 appartementen gerealiseerd met boven in de toren horeca en een panoramaterras. Ter hoogte van de begane grond zal eveneens sprake zijn van horeca; aan de zijde van de Gedempte Zalmhaven zullen op de 1e t/m 3e verdieping zogenaamde parkkantoren worden gerealiseerd (circa oppervlakte ca. 1.000 m²). Naast deze Zalmhaven I worden nog twee woontorens met een hoogte van circa 70 meter gerealiseerd. De woontorens bestaan uit 180 appartementen met in de plint 35 grondgebonden woningen. In het complex zal eveneens een 4-laagse parkeergarage worden gerealiseerd met 531 parkeerplaatsen (oppervlakte ca. 18.000 m²) met bovenop deze parkeergarage een daktuin.

Het project kenmerkt zich door het hoge ambitieniveau op zowel de bouwfysische-, akoestische aspecten maar zeer zeker ook ten aanzien van het aspect brandveiligheid en windklimaat. Wat betreft het aspect brandveiligheid is een belangrijk gegeven dat de woontoren 190 m hoog wordt waardoor het vloerniveau van het hoogste verblijfsgebied van de appartementen boven de '70 m-grens' valt maar lager is dan zogenaamde '200 m-grens'. Hierdoor is voor de Zalmhaven I een Masterplan Brandveiligheid opgesteld waarin voorzieningen zijn omschreven waarmee een brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd die tenminste gelijkwaardig is aan het brandveiligheidsniveau zoals omschreven in het Bouwbesluit.

Vanaf het begin van het ontwerpproces tot aan de oplevering is Peutz als integraal adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid bij het project betrokken. Zo is ten behoeve van het nieuw op te stellen bestemmingsplan een akoestisch onderzoek inzake geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer bepaald. Hierbij zijn eveneens de randvoorwaarden opgesteld waaraan het ontwerp dient te voldoen opdat voldaan wordt aan het geluidbeleid van de gemeente Rotterdam. Daarnaast is ten behoeve van het nieuwe bestemmingsplan een bezonnings- en beschaduwingsonderzoek uitgevoerd alsmede een onderzoek naar het windklimaat. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van onze atmosferische grenslaag windtunnel; specifiek aandacht is gegeven aan het windklimaat rondom het het complex (Gedempte Zalmhaven en Houtlaan) alsmede ter hoogte van de daktuin (op de parkeergarage) en de entrees (zie onderstaande afbeelding). Tevens is een windtunnelonderzoek uitgevoerd voor de bepaling van de te verwachten extreme fluctuerende winddrukken op de Zalmhaven I alsmede de krachten en momenten op de hoofddraagconstructie. Aanvullend op voornoemde windtunnelonderzoeken is tevens een windtunnelonderzoek uitgevoerd (met behulp van tracergas) naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit van de mechanische uitblaasvoorziening van de parkeergarage.

Luchtkwaliteit woonomgeving

Dit onderzoek had als doel om na te gaan of sprake is van een acceptabele luchtkwaliteit voor de omliggende woonomgeving.

Naast voornoemde onderzoeken zijn voor het complex eveneens diverse onderzoeken/berekeningen uitgevoerd met betrekking tot de aspecten ruimteakoestiek, geluidwering gevel, daglicht, zwevende dekvloeren, geluid ten gevolge van de horeca et cetera. De uitdaging lag voornamelijk in het realiseren van het hoge ambitieniveau in de appartementen maar waarbij onder meer sprake is van zeer hoge interne luchtgeluidisolaties tussen de appartementen onderling alsmede tussen de horeca en de appartementen.

Opdrachtgever
Zalmhaven CV - een samenwerkingsverband van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en (gebieds)ontwikkelaar en investment manager Amvest)
Stad
Rotterdam
Land
Nederland