Bedrijventerrein De Hulst 2

Teneinde vestiging van bepaalde (milieu)categorieën bedrijven mogelijk te maken heeft de gemeente Venray het vigerende bestemmingsplan voor plangebied De Hulst 2 gewijzigd.

Luchtkwaliteitsonderzoek

Vanwege de wijziging van het vigerende bestemmingsplan is vestiging van nieuwe bedrijven mogelijk, waardoor mogelijk sprake is van extra verkeersaantrekkende werking van het plangebied. Hierdoor kunnen nabij de omliggende verkeerswegen mogelijk verhoogde concentraties luchtverontreinigende componenten optreden. Tevens zal mogelijk sprake zijn van nieuwe relevante (proces)emissies, waardoor eveneens mogelijk verhoogde concentraties luchtverontreinigende componenten kunnen optreden. In het luchtkwaliteitonderzoek is op basis van de laatste inzichten bepaald of in onderhavige situatie inzake luchtkwaliteit beperkingen bestonden ten aanzien van de bestemmingsplanwijziging.

Doel van de luchtkwaliteitonderzoeken was het in kaart brengen van de gevolgen van de wijziging van het bestemmingsplan op de optredende immissieconcentraties stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) in de directe omgeving van het plangebied. De luchtkwaliteitonderzoeken zijn uitgevoerd conform de relevante van kracht zijnde regelgeving (Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007).
Bij de berekeningen zijn de optredende immissieconcentraties NO2 en PM10 in kaart gebracht voor zowel de autonome ontwikkelingen (d.w.z. exclusief realisatie van het bedrijventerrein) als voor de ontwikkelingen inclusief realisatie van het bedrijventerrein.

Voor de nieuw te vestigen bedrijven is in overleg met de gemeente de verkeersaantrekkende werking in kaart gebracht (op basis van o.a. het aantal medewerkers, bedrijfsactiviteiten, aantal bezoekers, aantal parkeerplaatsen etc.).
Eveneens zijn in overleg met de gemeente eventuele procesemissies of gekanaliseerde emissies van geprojecteerde parkeergarages van nieuw te vestigen bedrijven op het bedrijventerrein in kaart gebracht en waar relevant in de berekeningen meegenomen.

De berekende totale immissieconcentraties NO2 en PM10 zijn getoetst aan relevante grenswaarden en plandrempels uit de Wet milieubeheer.

Opdrachtgever
Gemeente Venray
Stad
Venray
Land
Nederland