Energieprestatie

Bouwregelgeving vanaf 1 januari 2021

Door de Nederlandse overheid is in 1995 de energieprestatie-normering ingevoerd met als doel het energiegebruik door gebouwen te verminderen. In de bouwregelgeving is vastgelegd dat nieuwe gebouwen moeten voldoen aan bepaalde minimumeisen voor energiezuinigheid. Per 1 januari 2021 is het verplicht om bij de aanvraag omgevingsvergunning (voorheen bouwaanvraag) een energieprestatierapport in te dienen. In dit energieprestatierapport wordt de energieprestatie van het gebouw vastgelegd. De berekening van de energieprestatie dient daarbij te worden uitgevoerd conform NTA8800 'rekenmethode energieprestatie gebouwen' met volgens BRL 9501 geattesteerde software.

BENG

De volgens de NTA8800 berekende energieprestatie van nieuwbouw wordt uitgedrukt in de volgende indicatoren:
• BENG 1: De energiebehoefte van het gebouw in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar.
• BENG 2: Het primair (fossiele) energiegebruik in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar.
• BENG 3: Het aandeel hernieuwbare energie in procenten. De definitieve grenswaarden van de BENG-indicatoren zijn de door Rijksoverheid gepubliceerd.

TOjuli

Naast de drie BENG-eisen geldt voor woningen en woongebouwen de volgende eis met betrekking tot het thermisch binnenklimaat:
• TOjuli op woning/appartementniveau: < 1,2 (indien geen actieve koeling aanwezig) berekend conform NTA8800).
• of als alternatief hiervoor middels dynamische simulatieberekening aantonen dat het aantal gewogen temperatuur overschrijdingsuren (GTO-uren) maximaal 450 uur bedraagt.

Gecertificeerde adviseur

Het energieprestatierapport moet voor de aanvraag omgevingsvergunning worden opgesteld volgens de detailopname zoals beschreven in ISSO 75.1 methode 2020 (utiliteitsgebouwen) of in ISSO 82.1 methode 2020 (woningen en woongebouwen). Deze werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door personen die daartoe gediplomeerd zijn en die werkzaam zijn bij bedrijven die conform BRL9500-U subdeel detailopname (voor utiliteitsgebouwen) dan wel BRL9500-W subdeel detailopname (voor woningen en woongebouwen) zijn gecertificeerd.

Peutz gecertificeerd

Bij Peutz zijn gediplomeerde medewerkers in dienst voor de onderdelen Woningbouw Basis, Woningbouw Detail, Utiliteit Basis en Utiliteit Detail. Tevens voldoet Peutz aan de overige voorwaarden om een energieprestatierapport voor zowel utiliteitsgebouwen als voor woningen en woongebouwen op te mogen stellen en is u daarbij graag van dienst.

Integraal ontwerpen

Het is van groot belang de energiezuinigheid (BENG) en het thermisch binnenklimaat (TOjuli) van het gebouw reeds in een vroeg stadium van het ontwerptraject te integreren zodat de meest effectieve en economische maatregelen kunnen worden vastgesteld. Het voorkomt bovendien onaangename verrassingen bij de aanvraag omgevingsvergunning. Peutz werkt altijd volgens het principe van integraal ontwerpen en helpt u graag met vragen over energiezuinigheid en het thermisch binnenklimaat.