Schiekadeblok / Delftseplein Oost

In het gebied rondom het Rotterdam Centraal Station, het “Rotterdam Central district” (RCD) vindt nu en in de komende decennia een gebiedsontwikkeling van formaat plaats. Het Schiekadeblok is één van de gebieden die zal worden (her)ontwikkeld. Dit gebied zal gefaseerd ontwikkeld worden.

Het programma bedraagt maximaal 100.000 m2 BVO (exclusief parkeren en expeditie) voornamelijk bestaande uit onder andere kantoren, commerciële en maatschappelijke functies, detailhandel, dienstverlening, horeca, wonen en mogelijk een hotel. Daarnaast wordt er ruimte gecreëerd voor de bij dit programma behorende parkeer- en expeditieruimten.

Bijdrage van Peutz

Voor een deel van het Schiekadeblok, ook wel bekend als het Delftseplein Oost, stelde Peutz vanwege de omvang van de ontwikkeling en afspraken met de gemeente Rotterdam, een Milieueffectrapport (hierna: MER) op als onderdeel van de voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan. In dit MER wordt ook een doorkijk gegeven naar de situatie waarbij het gehele Schiekadeblok (her)ontwikkeld is.

Flexibiliteit

In het MER zijn enerzijds de milieueffecten van de ontwikkeling van het Delftseplein Oost afgezet tegen de milieueffecten die in een referentiesituatie optreden: de Autonome ontwikkeling. Anderzijds vindt toetsing plaats van deze milieueffecten aan wet- en regelgeving. Het bestemmingsplan zal een (hoge) mate van vrijheid moeten hebben om de herontwikkeling (gefaseerd) te kunnen realiseren waarbij accuraat kan worden ingespeeld op de behoeften die in de komende jaren zullen ontstaan. In het bestemmingsplan wordt deze flexibiliteit opgenomen door het vastleggen van een maximaal aantal vierkante meters voor de diverse te realiseren functies.

Aangezien sprake is van een flexibel bestemmingsplan en het noodzakelijk is om de maximale impact van hetgeen het bestemmingsplan mogelijk maakt inzichtelijk te maken zijn diverse varianten geformuleerd. Deze varianten geven de impact van de bandbreedte van de Voorgenomen activiteit op de omgeving en vice versa weer zonder oneindig veel denkbare invullingen van hetgeen het bestemmingsplan mogelijk maakt te hoeven onderzoeken.

Korte afstand tot spoor en wegen

Het Delftseplein Oost is gelegen op korte afstand van het spoor (en het Rotterdam Centraal Station) en tussen diverse wegen. Een belangrijk aspect in het MER betrof om deze reden weg-, tram- en railverkeerslawaai. Over het spoor vinden daarnaast nu en in de toekomst transporten van gevaarlijke stoffen plaats. Dit heeft tot gevolg dat ook het aspect externe veiligheid een belangrijke rol speelt bij de beoogde ontwikkeling. Dit aspect vraagt de nodige aandacht en heeft tot gevolg dat bepaalde functies (zoals kinderdagverblijven) niet zijn toegestaan binnen het gebied en er eisen worden gesteld aan zaken als brandwerendheid van gebouwen, de wijze van ventileren en de bereikbaarheid van het spoor.

Overige aspecten

Vanwege de hoogte van de beoogde ontwikkeling en de oriëntatie van de bebouwing zijn ook uitgebreide studies uitgevoerd naar het windklimaat en de impact qua schaduwwerking. Naast voornoemde aspecten is ook aandacht besteed aan: duurzaamheid, water, bodem en grondwater, verkeer, luchtkwaliteit groen en natuur, archeologie en cultuurhistorie en leefbaarheid en gezondheid.

Opdrachtgever
LSI project investment nv
Stad
Rotterdam
Land
Nederland