RWE-centrale

foto
Peutz

Essent/RWE bouwt in Eemshaven een nieuwe energiecentrale. Deze elektriciteitscentrale heeft een vermogen van 1.600 MW waarmee 2,5 miljoen huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. De kolengestookte centrale bezit een hoog rendement van ruim 46 %. Dit is ruim 10 % hoger dan het gemiddelde rendement voor een kolengestookte centrale.

Vergunningen

Om de centrale te kunnen realiseren was een Milieu Effect Rapport (MER) noodzakelijk en moest een groot aantal vergunningen worden aangevraagd. Door Peutz zijn de geluidonderzoeken uitgevoerd in het kader van het MER en ten behoeve van de vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer en de Natuurbeschermingswet.

Engineering

Peutz heeft in overleg met de engineers en leveranciers van de installatieonderdelen het ontwerp kritisch beoordeeld en waar nodig geoptimaliseerd op de geluidaspecten. Randvoorwaarden hierbij zijn de eisen die worden opgelegd door de vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet en de Wet milieubeheer.
De geluidniveaus binnen de gebouwen van de centrale zijn getoetst aan de eisen van de Arbowet.

Bouwfase

In de bouwfase zijn geluidmetingen uitgevoerd tijdens met name de heiwerkzaamheden en diverse luidruchtige werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het plaatsen van damwanden. De metingen maken onderdeel uit van het monitoringsplan in het kader van de Nb-vergunning.

Realisatiefase

Tijdens de realisatiefase zijn door Peutz geluidmetingen uitgevoerd ter controle van de geluideisen en de eisen die gesteld zijn in de milieuvergunning. Naar aanleiding van deze metingen zijn verschillende aanpassingen aan de installaties doorgevoerd waarmee de geluidniveaus zijn gereduceerd.

Opdrachtgever
RWE/Essent
Stad
Eemshaven
Land
Nederland