Maxima-centrale GDF SUEZ

foto
Peutz

De Maximacentrale (voorheen Flevocentrale) is een elektriciteitscentrale van GDF SUEZ, gebouwd op een werkeiland aan de rand van het IJsselmeer, nabij Lelystad. In 2008 is gestart met de bouw van twee nieuwe aardgasgestookte STEG-eenheden (FL4 en FL5) met een vermogen van elk 440 MW. De nieuwe eenheden vervangen de oude eenheden FL1, FL2 en FL3. De eenheden FL1 en FL2 zijn reeds in 2007 geamoveerd; eenheid FL3 zal binnen afzienbare tijd worden gesloopt. Het rendement van de nieuwe centrale bedraagt 59%, hetgeen als zeer hoog kan worden aangemerkt.

Vergunningen

Voor de realisatie van de nieuwbouw diende een Milieu Effect Rapport (MER) te worden opgesteld en moesten de nodige vergunningen worden aangevraagd. Door Peutz zijn de geluidonderzoeken uitgevoerd in het kader van het MER en ten behoeve van de vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) en de Natuurbeschermingswet (Nb-wet).

Geluideisen

In overleg met GDF SUEZ heeft Peutz het pakket aan geluideisen geformuleerd welke in het bestek voor de bouw van de nieuwe eenheden is meegenomen. De uitgangspunten hiervoor zijn gebaseerd op de geluidvoorschriften in de Wm-vergunning en de Nb-vergunning.
De eisen ten aanzien van de geluidniveaus binnen de gebouwen van de centrale zijn gebaseerd op de dienaangaande bepalingen in de Arbowet.

Nalevingscontrole geluid

In de eindfase van de nieuwbouw zijn door Peutz geluidmetingen uitgevoerd ter controle van de naleving van de garantiebepalingen en van de geluidvoorschriften in de milieuvergunning. Naar aanleiding van deze metingen zijn nog diverse modificaties aan de installaties doorgevoerd waarmee de geluidniveaus zijn gereduceerd.

Sloop eenheid FL3

In 2014 is door Peutz een (prognose-) geluidonderzoek uitgevoerd met betrekking tot de sloop van de oude eenheid FL3. Hierbij zijn voor drie verschillende fasen en twee verschillende werklocaties de geluidcontouren als gevolg van de sloopwerkzaamheden in kaart gebracht.
De rekenresultaten zijn getoetst aan de bepalingen ten aanzien van 'bouw- en slooplawaai' in het Bouwbesluit.
De resultaten van het onderzoek zijn tevens gebruikt voor beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet (Natura 2000-gebied 'IJsselmeer').

Opdrachtgever
GDF SUEZ (vh. Electrabel)
Stad
Lelystad
Land
Nederland