Bedrijventerrein Boezem II

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil het bedrijventerrein Boezem II ontwikkelen tot een kleinschalig gemengd bedrijventerrein. Teneinde vestiging van bepaalde (milieu)categorieën bedrijven mogelijk te maken diende voor het plangebied het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Boezem II’ te worden vastgesteld. Hiermee zijn de vigerende bestemmingsplannen ‘Bedrijfsterrein De Boezem’ en ‘Buitengebied’ gedeeltelijk herzien.

Bijdrage van Peutz

In opdracht van BRO (verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig ontwerp en het opstellen van het bestemmingsplan) is een onderzoek ingesteld naar de luchtkwaliteitsaspecten van de geprojecteerde realisatie van het bedrijventerrein. Voorts zijn consequenties van het wijzigen van de ontsluiting ter plaatse van het bedrijventerrein ten aanzien van de geluidbelasting nader beschouwd.

Luchtkwaliteitsonderzoek

Vanwege de wijziging van het vigerende bestemmingsplan is vestiging van nieuwe bedrijven mogelijk, waardoor mogelijk sprake is van extra verkeersaantrekkende werking van het plangebied. Hierdoor kunnen nabij de omliggende verkeerswegen mogelijk verhoogde concentraties luchtverontreinigende componenten optreden. Tevens zal mogelijk sprake zijn van nieuwe relevante (proces)emissies, waardoor eveneens mogelijk verhoogde concentraties luchtverontreinigende componenten kunnen optreden. In het luchtkwaliteitonderzoek is op basis van de laatste inzichten bepaald of in onderhavige situatie inzake luchtkwaliteit beperkingen bestonden ten aanzien van de plannen.

Doel van de luchtkwaliteitonderzoeken was het in kaart brengen van de gevolgen van het plan op de optredende immissieconcentraties stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) in de directe omgeving van het plangebied. De luchtkwaliteitonderzoeken zijn uitgevoerd conform de relevante van kracht zijnde regelgeving (Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007).
Bij de berekeningen zijn de optredende immissieconcentraties NO2 en PM10 in kaart gebracht voor zowel de autonome ontwikkelingen (d.w.z. exclusief realisatie van het bedrijventerrein) als voor de ontwikkelingen inclusief realisatie van het bedrijventerrein.

Voor de nieuw te vestigen bedrijven is in overleg met de gemeente de verkeersaantrekkende werking in kaart gebracht (op basis van o.a. het aantal medewerkers, bedrijfsactiviteiten, aantal bezoekers, aantal parkeerplaatsen etc.).
Eveneens zijn in overleg met de gemeente eventuele procesemissies of gekanaliseerde emissies van geprojecteerde parkeergarages van nieuw te vestigen bedrijven op het bedrijventerrein in kaart gebracht en waar relevant in de berekeningen meegenomen.

De berekende totale immissieconcentraties NO2 en PM10 zijn getoetst aan relevante grenswaarden en plandrempels uit de Wet milieubeheer.

Geluidbelasting

Inzake de geluidbelasting zijn drie elementen onderzocht:
– of de aanpassing aan de Katwijkerlaan een reconstructie is in de zin van de Wet geluidhinder;
– of de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de nieuwe weg, Randweg oost, op de bestaande woningen voldoet aan de geluidgrenswaarden gegeven in de Wet geluidhinder;
– of de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Katwijkerlaan en de Randweg oost op eventueel geprojecteerde (bedrijfs)woningen op het bedrijventerrein voldoet aan de in de Wet geluidhinder gegeven grenswaarden.

De geluidbelasting veroorzaakt door het wegverkeer is berekend volgens de Standaard Rekenmethode II (SRM II) uit het ‘Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006’.

Opdrachtgever
BRO
Stad
Pijnacker-Nootdorp
Land
Nederland