Invoeringsdatum Omgevingswet naar 1 januari 2021 verschoven

09-11-2017

Oorspronkelijk was de invoering van de Omgevingswet met bijbehorende regelgeving voorzien op 1 januari 2018. Vanwege de omvang en complexiteit van deze wet is de voorziene invoeringsdatum eerder al eens verschoven naar 2019. De invoering van de Omgevingswet is een grootse herziening van het stelsel van wet- en regelgeving over onder meer milieu, ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen) en bouwen.

Voor de zomer heeft minister Schultz van Haegen aangekondigd de planning van de Omgevingswet opnieuw te gaan bezien. In een brief aan de Tweede Kamer van 6 oktober 2017 geeft de minister daar het resultaat van. De nieuwe datum van inwerkingtreding wordt 1 januari 2021. Deze datum is in goed overleg met de provincies, gemeenten en waterschappen vastgesteld. Na invoering van de Omgevingswet dient de lagere regelgeving, inclusief bestemmingsplannen, te worden afgestemd op de Omgevingswet en bijbehorende regels. Voor deze zgn. transitie was en blijft de einddatum 2029.

De reden voor de herplanning is dat meer tijd nodig is om de wetgeving zorgvuldig te kunnen afronden. Het gaat om een grote wetgevingsoperatie met verschillende onderdelen die gelijktijdig worden ontworpen, zoals de ministeriële regeling, invoeringsregelgeving en de vier Aanvullingswetten. Al deze onderdelen vormen op het moment van inwerkingtreding een inzichtelijk stelsel bestaande uit één wet, vier amvb’s en één ministeriële regeling.

In genoemde brief staat ook dat alles erop is gericht om de nieuwe datum van inwerkingtreding te halen, dat er tegelijkertijd onzekerheden zijn waarop het ministerie beperkt of niet kan sturen, dat de planning daarom elk jaar zal worden getoetst, en dat dan wordt bekeken of er extra inspanningen nodig en mogelijk zijn om de datum van 1 januari 2021 te halen.