Cursusaanbod

Wilt u op de hoogte blijven van de cursussen die Peutz Academy verzorgt, meld u dan aan voor de Peutz Actueel.

Wij kunnen u bij aanmelding van meerdere personen van dezelfde organisatie voor een cursus een korting aanbieden van 20% op de tweede en eventueel volgende aanmelding.

Peutz verzorgt naast onderstaande cursussen ook incompany cursussen. Indien u daarvoor belangstelling hebt, kunt u contact opnemen met zoetermeer@peutz.nl.

Peutz Academy organiseert de volgende cursussen.

Peutz organiseert, in samenwerking met de NEN, de cursus 'Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen'.

Onze Peutz-collega's, mevrouw ir. A.J. Pikaar en mevrouw D. Mooij MSc, verzorgen deze cursus.

Voor vragen over de cursus kunt u contact opnemen met Mijntje Pikaar, tel. 079 347 03 20, per e-mail m.pikaar@peutz.nl

Voor meer informatie (website NEN)

Datum:
11-04-2018
Locatie: Conferentieruimte van Peutz Zoetermeer
Prijs: € 2.100,00 (ex btw)

Cursusprogramma

De training geeft praktisch inzicht in de meet- en rekenmethoden om het geluid in de omgeving vanwege inrichtingen te kunnen bepalen. Na deze training bent u in staat brongerichte geluidmetingen uit te voeren en te verwerken, geluidvermogens te berekenen en een akoestisch rekenmodel op te stellen en te beoordelen.
Behandeld worden o.a.:

  • basisbegrippen;
  • meetinstrumenten;
  • meet- en rekenmethoden (HMRI 1999);
  • meten op locatie;
  • overdrachtsberekeningen (uitwerken metingen en opstellen rekenmodel).
Locatie: Conferentieruimte van Peutz Zoetermeer
Prijs: € 525,00 (ex btw)

Cursusprogramma

De cursus geeft inzicht in de methodes die worden gebruikt om brandveiligheid aan te tonen en is afgestemd op het nieuwe Bouwbesluit 2012. Door oefening tijdens de cursus leert u uzelf kritische vragen te stellen over brandveiligheid.

De opleiding vindt plaats onder auspiciën van de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica http://www.skbopleidingen.nl/

Ieder jaar start de brede opleiding Milieu–Geluid en Bouwakoestiek. Met deze intensieve opleiding legt u een stevige basis voor uw werkzaamheden op het gebied van de akoestiek.

Voor meer informatie zie het cursusprogramma.

Deze cursus behandelt, naast de algemene basisstof, de belangrijkste vakspecialismen binnen het domein van de lawaaibeheersing, elektro-akoestiek en bouwakoestiek.

Klik hier voor meer informatie.

Locatie: Conferentieruimte van Peutz Zoetermeer
Prijs: € 525,00 (ex btw)

Cursusprogramma

Binnen de ruimtelijke ordening speelt externe veiligheid een belangrijke rol. Ruimtelijke ontwikkelingen (plannen) zoals woningbouw in de buurt van risicovolle bedrijven of transportroutes voor gevaarlijke stoffen leiden tot een (relevante) toename van het groepsrisico. Deze toename van het (groeps)risico dient verantwoord te worden. Deze verantwoording bestaat onder andere uit het treffen van maatregelen aan de (risico)bron, het gebied tussen de risicobron en het (beperkt) kwetsbare object en het treffen van voorzieningen aan het plan. Ook het Bouwbesluit 2012 gaat nu in op het bouwen in veiligheidszones en plasbrandaandachtsgebieden van het Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

Locatie: Conferentieruimte van Peutz Zoetermeer
Prijs: € 525,00 (ex btw)

Cursusprogramma 

De wet- en regelgeving op geluid-gebied ondergaat ingrijpende wijzigingen. Er staan ook belangrijke veranderingen op stapel, met als prominent voorbeeld de Omgevingswet. Ook qua jurisprudentie zijn er belangrijke uitspraken te melden. Peutz geeft een dagcursus waarin de wet- en regelgeving wordt behandeld, met speciale aandacht voor inhoud en gevolgen van de recente en nu in voorbereiding zijnde wijzigingen. Daarbij komen de Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Wet ruimtelijke ordening en de Omgevingswet, met de daarbij behorende besluiten, aan de orde. Extra aandacht wordt gegeven aan jurisprudentie op geluidgebied.

Locatie: Conferentieruimte van Peutz Zoetermeer
Prijs: € 525,00 (ex btw)

Cursusprogramma

In de cursus worden van de diverse voorkomende installaties de geluidproducties besproken. Tevens wordt ingegaan op de situering van technische ruimten en de lay-out van luchtkanaalsystemen, alsmede de geluiddemping hierin. Voorts wordt ingegaan op installatietechnische aspecten welke van belang zijn uit oogpunt van het bereiken van een voldoende geluidisolatie tussen verblijfsruimten (kantoren, vergaderruimten, patiëntenkamers e.d.). Gedacht kan hierbij bijvoorbeeld worden aan het beperken van geluidoverdracht via luchtkanalen (overspraak).

Locatie: Conferentieruimte van Peutz Zoetermeer
Prijs: € 295,00 (ex btw)

Cursusprogramma

In een praktische studiemiddag worden de belangrijkste gevolgen van artikel 8.3 uit Bouwbesluit 2012 en de Circulaire Bouwlawaai 2010 behandeld voor de praktijk. Dit wordt gedaan aan de hand van presentaties en de behandeling van enkele cases. De studiemiddag is bedoeld voor medewerkers van bouwbedrijven en gemeenten en eenieder die met bouwlawaai te maken heeft.

Locatie: Conferentieruimte van Peutz Zoetermeer
Prijs: € 525,00 (ex btw)

Cursusprogramma

Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Crisis- en herstelwet zijn relevante wijzigingen op het gebied van de ruimtelijke ordening doorgevoerd. Uiteindelijk zullen met de verwachte komst van de Omgevingswet in 2019 de diverse regels voor ruimtelijke projecten worden samengevoegd. In de cursus wordt ingegaan op de instrumenten die een rol kunnen spelen bij planologische procedures voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van woningbouw of bedrijvigheid. Inzicht wordt gegeven in het begrip "goede ruimtelijke ordening" en de rol die milieu hierbij speelt. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden om plannen en projecten mogelijk te maken. De cursus biedt die informatie die nodig is bij het opstellen of het kritisch beoordelen van ruimtelijke plannen.