Wijzigingen Wet geluidhinder (SWUNG 1 en 2)

03-02-2012

Op 31 januari 2012 meldde RTL nieuws dat door de nieuwe Wet geluidhinder tienduizenden woningen niet gebouwd kunnen worden. Maar de wetswijziging heeft geen betrekking op de bouw van woningen langs bestaande wegen en spoorwegen. Daarvoor blijven voorlopig bestaande regels van toepassing.

De berichtgeving is gebaseerd op een uitgelekt rapport van DHV. Maar de conclusies die worden getrokken zijn niet juist. De Wet geluidhinder wordt gefaseerd gewijzigd. De eerste wijziging, zogeheten SWUNG-1, is door de eerste kamer afgehandeld en zal vermoedelijk per 1 juli 2012 (aangepast op 30/03/12) in werking treden. Deze SWUNG heeft onder andere betrekking op de invoering van geluidproductieplafonds voor bestaande en nieuwe rijksinfrastructuur. Zij hebben geen betrekking op de bouw van geluidsgevoelige objecten langs bestaande wegen en spoorwegen. Hiervoor blijven voorlopig de bestaande regels van de Wet geluidhinder van toepassing. De (gedeeltelijke) wijziging van deze regels zal onderdeel uitmaken van de volgende stap in de herziening van de regelgeving (SWUNG 2) waar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op dit moment aan werkt.

In SWUNG 2 zal eveneens de geluidregelgeving rond provinciale- en gemeentelijke wegen en rond gezoneerde industrieterreinen worden aangepast. Het voornemen bestaat om de in de Wet geluidhinder genoemde uitzonderingen te laten vervallen waaronder de dove gevel (gevel zonder te openen ramen). Wanneer deze wijzigingen daadwerkelijk van kracht worden is op dit moment nog niet bekend. Evenzo is onbekend of de dove gevel dan definitief komt te vervallen.

Het bouwen van woningen, gezondheidszorg- en onderwijsgebouwen in de nabijheid van geluidbronnen als wegen, spoorwegen en industrieterreinen is dus nog steeds goed mogelijk. Het blijft wel nodig om in een vroegtijdig stadium van de ontwikkeling rekening te houden met bouwvormen, gebouwgebonden geluidschermen, indeling et cetera.

Contactpersoon: m.noordermeer [at] zoetermeer.peutz.nl (Marc Noordermeer)